Search the Latest UFO Sightings

Translate

Sunday, October 9, 2016

New 2015 UFO Sighting

UFO Sighting in Hamedan, on 2016-06-08 22:47:00 - این بار اولی نیست که من مشاهده میکنم در دورا&


این شیع بسیار نورانی و بسیار سریع موقعیت خود را تغییر میداد بسیار سریع به شکلی که انگار در حال زیگ زاگ رفتن بود و اینکه از من فاصله زیادی داشت اما در عرض 1 دقیقه از آسمان بالای سر من محو شد

Latest UFO Sighting


Credit: MUFON

Popular This Week